PRIVACY

Privacyverklaring van
Haarinstituut Nederland

Haarinstituut Nederland verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij T. Scheeper via info@haarwerk.nl.

Verwerkingsdoeleinden

Haarinstituut Nederland verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, declaraties bij zorgverzekeraars, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Haarinstituut Nederland verbonden zijn of met enige andere partner van Haarinstituut Nederland;
Haarinstituut Nederland garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
• Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
• Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@haarwerk.nl

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij Haarinstituut Nederland via 035 69 134 69 of info@haarwerk.nl.
Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heeft u het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u naar de rechter stappen. U doet daarbij een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt. Als u naar de rechter wilt, dan start u een verzoekschriftprocedure. Dit doet u door een brief te schrijven aan de kantonrechter. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

Het gebruik van “cookies”

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een site in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een site raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de site zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd u hierbij wel rekening met de mogelijkheid dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van analytische “cookies” om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de site gebruikt, rapporten over de site-activiteit op te stellen voor site-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze site kunt benutten. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

In het kort

Haarinstituut Nederland :

 • Legt uw gegevens vast zoals naam, adres, plaats, emailadres, telefoon en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van opdrachten van u als klant zijnde.
 • Bewaart uw gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de klantrelatie.
 • Maakt bij haar website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • Verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten verlenen voor het adequaat kunnen afhandelen van de declaratie vergoeding en dan alleen nog die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
 • Behandelt alle aan haar toevertrouwde gegevens als vertrouwelijk .
 • Gebruikt emailadressen uit uw gegevens uitsluitend om informatie te sturen of afspraken te bevestigen die Haarinstituut Nederland betreffen.
 • Gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Zorgt ervoor dat u uw gegevens te alle tijden kan inzien en waar nodig corrigeren of wijzigen.
 • Zorgt voor goede en passende technische en fysieke beveiligingen van de door aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Zorgt ervoor dat u eenvoudig te allen tijde de klantrelatie kan beëindigen met in achtneming van eventueel gesloten overeenkomsten.
 • Zorgt bij beëindiging van de klantrelatie desgewenst voor een correcte gegevens dataoverdracht naar een eventueel derde partij.

Haarinstituut Nederland
Specialist in haarwerken

Al meer dan 25 jaar ervaring in haarwerken op maat,
haarproblemen, dunner wordend haar en haaruitval bij mannen en vrouwen.